Ženská Diakonia v rannej Cirkvi (Modlitba ustanovenia ženy do služby diakonky)

17.05.2016 12:36

Diakonisy v Cirkvi Kristovej


Biblický prameň
V Liste Rim.16,1 je Féba v slovenskom preklade označená ako "služobníčka" cirkvi v Kenchrách.V originálnom texte v gréčtine je označená ako diakonisa.
 

Historický prameň a posvätná Tradícia
Apoštolské konštitúcie (r.380)
 

Časť o charizmách, o ordinácii diakonky (Peri cheirotonias diakonissés)


Biskup,položíš na ňu ruky v prítomnosti zhromaždených kňazov,diakonov a diakonís a povieš :
"Večný Bože,Otec nášho Pána Ježiša Krista,ty si stvoril muža a ženu,Ty si naplnil Duchom Miriam,Deboru,Annu a neuznal si za nehodné,aby sa Tvoj Syn narodil zo ženy.Ty si v Stánku zjavenia vo svätení,ustanovil strážkyne svojich svätých brán;zhliadni teraz na túto tvoju služobnicu,vybranú pre diakonát,udeľ jej Svätého Ducha,očisť ju zo všetkej poškvrny tela a duše,aby hodne plnila zverenú jej úlohu k Tvojej sláve a k zvelebeniu Tvojho Syna,s ktorým nech ti je chvála a poklona,i Svätému Duchu na veky vekov.Amen"