Úmysly Apoštolátu modlitby na rok 2014

17.04.2014 22:58

Obetovanie dňa na úmysly: Nebeský Otče, obetujem ti celý svoj deň a svoje modlitby, práce, radosti aj utrpenia v spojení s tvojím Synom Ježišom Kristom, ktorý sa ti stále obetuje vo svätej omši za spásu sveta. Nech ma Duch Svätý vedie a nech mi dá silu svedčiť o tvojej láske. S Pannou Máriou, Matkou nášho Pána a Matkou Cirkvi, prosím za úmysly Svätého Otca na tento mesiac:

Január
Všeobecný: Aby všetci podporovali pravý hospodársky rozvoj, ktorý rešpektuje dôstojnosť všetkých národov.
Evanjelizačný: Aby kresťania rôznych vierovyznaní napredovali k jednote, ktorú žiada Kristus.
Úmysel našich biskupov: Aby nový rok, ktorý začíname, bol poznačený neustálou Božou prítomnosťou v našich rodinách a farských spoločenstvách.

Február
Všeobecný: Aby Cirkev a spoločnosť rešpektovali múdrosť i skúsenosti starších.
Evanjelizačný: Aby kňazi, rehoľníci i laici spoločne a veľkodušne pracovali na evanjelizácii.
Úmysel našich biskupov: Aby sme pamätali na časté prijímanie sviatostného Krista, ktorý je zálohom večného života.

Marec
Všeobecný: Aby všetky kultúry rešpektovali práva a dôstojnosť žien.
Evanjelizačný: Aby mnohí mladí prijali pozvanie Pána na zasvätenie svojho života ohlasovaniu evanjelia.
Úmysel našich biskupov: Za prijatie posolstva evanjelia vo všetkých národoch a kultúrach, aby evanjelium bolo dušou spoločnosti.

Apríl
Všeobecný: Aby vlády podporovali ochranu stvorenstva a spravodlivé rozdelenie prírodných zdrojov.
Evanjelizačný: Aby vzkriesený Pán napĺňal nádejou srdcia tých, ktorí sú skúšaní bolesťou a chorobou.
Úmysel našich biskupov: Za dar lásky, aby sme dokázali milovať Boha i našich blížnych čistým a láskavým srdcom, ktoré nie je zaťažené egoizmom.

Máj
Všeobecný: Aby médiá boli nástrojom v službe pravdy a pokoja.
Evanjelizačný: Aby Mária ako Hviezda evanjelizácie viedla Cirkev pri ohlasovaní Krista všetkým národom.
Úmysel našich biskupov: Aby sme ako kresťania boli vnímaví voči bratom a sestrám, ktorí si nevedia nájsť prácu, a vedeli im aj konkrétne pomôcť.

Jún
Všeobecný: Aby nezamestnaní dostali podporu a našli prácu, ktorú potrebujú pre dôstojný život.
Evanjelizačný: Aby Európa znovu objavila svoje kresťanské korene vďaka svedectvu veriacich.
Úmysel našich biskupov: Aby novokňazi a diakoni Slovenska rástli v múdrosti a sile ohlasovania Kristovho kráľovstva a aby boli verní sľubom, ktoré potvrdili svojou vysviackou.

Júl
Všeobecný: Aby šport vždy bol príležitosťou na ľudské bratstvo a rast.
Evanjelizačný: Aby Duch Svätý podporoval prácu laikov, ktorí ohlasujú evanjelium v najchudobnejších krajinách.
Úmysel našich biskupov: Aby čas dovoleniek a prázdnin bol naplnený vnútorným pokojom a oddychom.

August
Všeobecný: Aby utečenci, ktorých násilie prinútilo opustiť domovy, našli veľkodušné prijatie a ochranu svojich práv.
Evanjelizačný: Aby kresťania v Oceánii radostne ohlasovali svoju vieru všetkým ľuďom tohto regiónu. Úmysel našich biskupov: Aby sa ľudia stali navzájom misionármi lásky, spravodlivosti a pokoja.

SeptemberVšeobecný: Aby mentálne postihnutí dostali lásku a pomoc, ktorú potrebujú pre dôstojný život.
Evanjelizačný: Aby kresťania, inšpirovaní Božím slovom, slúžili chudobným a trpiacim.
Úmysel našich biskupov: Aby sa učitelia, študenti, žiaci a zamestnanci škôl v nastávajúcom školskom roku usilovali vnášať do svojho prostredia prvky kresťanskej kultúry.

Október
Všeobecný: Aby Pán daroval pokoj tým častiam sveta, ktoré sú najviac týrané vojnou a násilím.
Evanjelizačný: Aby Svetový deň misií v každom veriacom znovu roznietil nadšenie pre prinášanie evanjelia do celého sveta.
Úmysel našich biskupov: Za hnutia v Cirkvi, aby každé svojou charizmou prispievalo k ešte väčšej jednote kresťanov a vernosti rímskemu veľkňazovi.

November
Všeobecný: Aby všetci, ktorí trpia osamelosťou, zakúsili blízkosť Boha a podporu ostatných.
Evanjelizačný: Aby mladí seminaristi i rehoľníci mali múdrych a dobre formovaných učiteľov.
Úmysel našich biskupov: Za zomrelých veriacich, aby sme nezabúdali na našich zosnulých a pomáhali im vyslobodiť sa z očistca.

December
Všeobecný: Aby narodenie Vykupiteľa prinieslo pokoj a nádej všetkým ľuďom dobrej vôle.
Evanjelizačný: Aby rodičia boli skutočnými evanjelizátormi, ktorí budú odovzdávať svojim deťom vzácny dar viery.
Úmysel našich biskupov: Aby sme sa s radosťou pripravovali na narodenie Spasiteľa v našom srdci a aby betlehemské svetlo prežiarilo temné stránky našich rodín i spoločnosti.

Apoštolát modlitby je celosvetové modlitbové podujatie, ktoré Svätý Otec zveril jezuitom. Má pomáhať kresťanom, aby spojili svoju modlitbu a svoj život s modlitbou a s poslaním všeobecnej Cirkvi. Pripomínajú nám to všeobecné a evanjelizačné úmysly Apoštolátu modlitby, ktoré Svätý Otec každý rok vyhlasuje. Patrónkou členov Apoštolátu modlitby je okrem svätého Františka Xaverského sv. Terézia z Lisieux, panna a učiteľka Cirkvi. Sv. Terézia poznala Apoštolát modlitby. Vo svojich posledných autobiografických poznámkach napísala: Túžim byť dcérou Cirkvi, tak ako bola naša matka svätá Terézia, a modliť sa na úmysly nášho Svätého Otca.Text zverejnený na internetovej stránke https://sk.radiovaticana.va/news/2013/12/29/%C3%BAmysly_apo%C5%A1tol%C3%A1tu_modlitby_na_rok_2014/slo-751535
Vatikánskeho rozhlasu