Personálny ordinariát Našej Panej z Walsinghamu (pridružená Cirkev z Anglikánskej cirkvi)

19.07.2014 07:40

P:3, 15. 01. 2011 17:30, ZAH

Vatikán/Veľká Británia (15. januára, RV) - V súlade s normami apoštolskej konštitúcie Anglicanorum coetibus, vydanej 4. novembra 2009, a po dôkladnom preskúmaní spolu s Konferenciou biskupov Anglicka a Walesu, Kongregácia pre náuku viery dnes, 15. januára, zriadila Personálny ordinariát Našej Panej z Walsinghamu. Do tohto personálneho ordinariátu budú patriť anglikánski pastori a laickí veriaci, ktorí vyjadria túžbu vstúpiť do plného spoločenstva s Katolíckou cirkvou. Patrónom novovzniknutého ordinariátu bude blahoslavený John Henry Newman.

Personálny ordinariát je kanonickou štruktúrou, ktorá umožňuje bývalým anglikánom vstúpiť do Katolíckej cirkvi a popritom si ponechať svoje charakteristické anglikánske dedičstvo. Zachovajú sa tak – vo vnútri Katolíckej cirkvi – ctihodné liturgické, duchovné a pastoračné anglikánske tradície a zároveň nové komunity veriacich, aj so svojimi pastiermi, budú plne integrované do Katolíckej cirkvi.

Pre doktrinálne dôvody Katolícka cirkev v žiadnom prípade nepripúšťa biskupské vysviacky ženatých mužov. Avšak apoštolská konštitúcia pripúšťa – za určitých podmienok – katolícku kňazskú vysviacku tých anglikánskych pastorov, ktorí sú ženatí. Dnes vo Westministerskej katedrále v Londýne, Mons. Vincent Nichols, arcibiskup Westminsteru, udelil katolícku kňazskú vysviacku trom anglikánskym ex-biskupom: Andrewovi Burnhamovi, Keithovi Newtonovi e Johnovi Broadhurstovi. Pápež Benedikt XVI. dnes zároveň nominoval Keitha Newtona za prvého ordinára novovzniknutého personálneho ordinariátu. Ten bude mať na starosti predovšetkým katechetickú prípravu prvých skupín anglikánov, ktorí počas Veľkej noci 2011 budú prijatí do Katolíckej cirkvi, ako aj prípravu mužov, ktorí v dňoch okolo slávnosti Zoslania Ducha Svätého prijmú kňazskú vysviacku.

Normy tejto novej štruktúry sú v súlade s úsilím o ekumenický dialóg, ktorý je prioritou Katolíckej cirkvi. Iniciatíva, ktorá viedla k vydaniu apoštolskej konštitúcie, ako aj k zriadeniu personálneho ordinariátu, vyšla od rôznych komunít anglikánov, ktorí vyhlásili, že zdieľajú a vyznávajú katolícku vieru, ako je vyjadrená v Katechizme Katolíckej cirkvi a uznávajú „Petrov úrad“ ako chcený samým Kristom pre celú Cirkev. Tak, podľa nich, nastal okamih vyjadriť túto jednotu viditeľným spôsobom.
( TK KBS, RV ľr; dj ) 20110115009 

tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20110115009

 

Benedikt XVI. / apoštolská konštitúcia / Anglicanorum coetibus 

 

Benedikt XVI.

apoštolská konštitúcia

Anglicanorum coetibus


ohľadne osobných ordinariátov pre anglikánov,
ktorí vstupujú do plného spoločenstva s Katolíckou cirkvouV poslednej dobe Duch Svätý podnietil skupiny anglikánov, aby viackrát naliehavo žiadali aj o  hromadné prijatie do plného katolíckeho spoločenstva a Apoštolská stolica láskavo prijala ich žiadosti. Petrov nástupca, ktorý je od Pána Ježiša poverený, aby zaisťoval jednotu episkopátu, predsedal a riadil univerzálne spoločenstvo celej Cirkvi,1 musí pripraviť podmienky, aby takéto posvätné želanie mohlo byť realizované.
Cirkev, ktorá je ľudom zhromaždeným v jednote Otca a Syna a Ducha Svätého,2 bola ustanovená naším Pánom Ježišom Kristom, ako „sviatosť, čiže znak a nástroj dôverného spojenia s Bohom a jednoty celého ľudstva“3. Každé rozdelenie medzi pokrstenými v Ježišovi Kristovi je narušením toho, čo Cirkev je a prečo Cirkev existuje; rozdelenie totiž „otvorene protirečí Kristovej vôli, je svetu na pohoršenie a poškodzuje presvätú vec hlásania evanjelia všetkému stvoreniu“4. Práve preto sa Pán Ježiš, prv ako vylial svoju krv za spásu sveta, modlil k Otcovi za jednotu svojich učeníkov.5
Princípom jednoty, ktorá utvára Cirkev ako spoločenstvo, je Duch Svätý.6 On je základom jednoty veriacich v učení apoštolov, v lámaní chleba a modlitbe.7 Avšak Cirkev je – analogicky s tajomstvom vteleného Slova – nielen neviditeľným a duchovným, ale aj viditeľným spoločenstvom;8 predstavuje totiž „spoločnosť vybavenú hierarchickými ustanovizňami a Kristovo tajomné telo; viditeľné spoločenstvo a duchovnú pospolitosť, Cirkev pozemskú a Cirkev oplývajúcu nebeskými darmi, lebo tvoria jedinú komplexnú skutočnosť, ktorá sa skladá z ľudského a božského prvku“9. Spoločenstvo pokrstených v učení apoštolov a v lámaní eucharistického chleba sa viditeľne prejavuje putom vo vyznávaní viery v jej celku, v slávení všetkých sviatostí ustanovených Kristom a v riadení kolégiom biskupov zjednotených s ich hlavou, rímskym veľkňazom.10
Totiž jediná Kristova Cirkev, o ktorej vo Vyznaní viery vyznávame, že je jedna, svätá, katolícka a apoštolská, „jestvuje (subsistit in) v Katolíckej cirkvi, ktorú spravuje Petrov nástupca a biskupi, ktorí sú v spoločenstve s ním, hoci aj mimo jej organizmu jestvujú mnohé prvky posväcovania a pravdy, ktoré – ako dary vlastné Kristovej Cirkvi – pobádajú do katolíckej jednoty.“11
Vo svetle týchto ekleziologických princípov sa touto apoštolskou konštitúciou vydáva všeobecné ustanovenie, ktoré upravuje zriadenie a život osobných ordinariátov pre tých anglikánskych veriacich, ktorí si želajú hromadne vstúpiť do plného spoločenstva s Katolíckou cirkvou. Toto ustanovenie je doplnené ďalšími dodatkovými normami vydanými Apoštolskou stolicou.

I. § 1. Osobné ordinariáty pre anglikánov, ktorí vstupujú do plného spoločenstva s Katolíckou cirkvou zriaďuje Kongregácia pre náuku viery v rámci územných hraníc konkrétnej biskupskej konferencie a po konzultáciách s touto konferenciou.
§ 2. Na území jednej biskupskej konferencie môžu byť zriadené podľa potreby jeden alebo viaceré osobné ordinariáty.
§ 3. Každý ordinariát je ipso iure verejnou právnickou osobou; z hľadiska práva je podobný diecéze.12
§ 4. Ordinariát tvoria veriaci laici, klerici a členovia inštitútov zasväteného života alebo spoločností apoštolského života, pôvodne patriaci do anglikánskeho spoločenstva, ktorí sú teraz sú v plnom spoločenstve s Katolíckou cirkvou, alebo ktorí prijímajú iniciačné sviatosti v jurisdikcii samotného ordinariátu.
§ 5. Autentickým vyjadrením katolíckej viery vyznávanej členmi ordinariátu je Katechizmus Katolíckej cirkvi.

II. Osobný ordinariát je zriadený podľa noriem všeobecného práva a na základe tejto apoštolskej konštitúcie a je podriadený Kongregácii pre náuku viery a ostatným dikastériám rímskej kúrie v súlade s ich kompetenciami. Platia preň aj spomínané dodatkové normy, ako aj prípadné ďalšie špecifické normy, vydané pre každý ordinariát.

III. Ordinariát má oprávnenie sláviť Eucharistiu a ďalšie sviatosti, liturgiu hodín, ako aj iné liturgické úkony podľa liturgických kníh vlastných anglikánskej tradícii a schválených Svätou stolicou – čo nevylučuje liturgické slávenia podľa rímskeho rítu – aby tak v rámci Katolíckej cirkvi naďalej žili duchovné, liturgické a pastoračné tradície anglikánskeho spoločenstva, ako cenný dar udržiavajúci vieru jeho členov a tiež bohatstvo, s ktorým sa môžu podeliť.

IV. Osobný ordinariát je zverený do pastoračnej starostlivosti ordinára, ktorého menuje rímsky veľkňaz.

V. Právomoc (potestas) ordinára je:
a) ordinaria (riadna): spojená na základe samotného práva s týmto úradom, ktorý mu zveril rímsky veľkňaz pre vnútorné i vonkajšie fórum;
b) vicaria (zástupná): vykonávaná v mene rímskeho veľkňaza;
c) personale (osobná): vykonávaná voči všetkým, ktorí patria do ordinariátu.
Táto  právomoc sa vykonáva spoločne s miestnym diecéznym biskupom v prípadoch upravovaných dodatkovými normami.

VI. § 1. Tí, ktorí vykonávali službu anglikánskych diakonov, kňazov alebo biskupov a spĺňajú požiadavky stanovené kánonickým právom,13 pričom nie sú hatení iregularitami alebo inými prekážkami,14 môžu byť akceptovaní ordinárom ako kandidáti na sviatosť posvätného stavu v Katolíckej cirkvi. U ženatých posvätných služobníkov treba dodržiavať normy encykliky Pavla VI. Sacerdotalis caelibatus, n. 4215 a deklarácie In June.16 Neženatí posvätní služobníci sa musia podriadiť norme klerického celibátu podľa kánonu 277, § 1.
§ 2. Nech ordinár – pri plnom dodržiavaní disciplíny klerického celibátu v latinskej Cirkvi – pro regula pripúšťa ku kňazskému sväteniu iba neženatých mužov. Môže však podľa objektívnych kritérií schválených Svätou stolicou predložiť rímskemu veľkňazovi žiadosť, aby v jednotlivých prípadoch pripustil do posvätného stavu kňazstva aj ženatých mužov, a udelil tak derogáciu ustanovenia kán. 277, § 1.
§ 3. Inkardinácia klerikov sa riadi normami kánonického práva.
§ 4. Kňazi inkardinovaní do ordinariátu, ktorí tvoria jeho presbytérium, majú tiež udržiavať zväzky jednoty s presbytériom diecézy, na území ktorej vykonávajú svoju službu; rovnako majú podporovať spoločné pastoračné a charitatívne iniciatívy a aktivity, ktoré môžu byť predmetom dohôd uzatvorených medzi ordinárom a miestnym diecéznym biskupom.
§ 5. Kandidáti na posvätný stav sú v ordinariáte formovaní spolu s inými seminaristami, zvlášť v doktrinálnej a pastorálnej oblasti. S ohľadom na osobitné potreby seminaristov ordinariátu a ich formácie v anglikánskej tradícii, môže ordinár zriadiť programy, ktoré sa budú uskutočňovať v samotnom seminári alebo tiež zriadiť formačné domy, spojené s už existujúcimi katolíckymi teologickými fakultami.

VII. Ordinár môže so schválením Svätej stolice zriaďovať nové inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života a umožňovať ich členom, aby prijali posvätný stav, podľa noriem kánonického práva. Inštitúty zasväteného života anglikánskeho pôvodu a teraz v plnom spoločenstve s Katolíckou cirkvou môžu byť po vzájomnej dohode podriadené právomoci ordinára.

VIII. § 1. Ordinár môže pri dodržaní normy práva a po vypočutí mienky miestneho diecézneho biskupa so súhlasom Svätej stolice zriadiť osobné farnosti pre pastoračnú starostlivosť o veriacich patriacich do ordinariátu.
§ 2. Farári ordinariátu majú všetky práva a viažu ich všetky povinnosti vymedzené v Kódexe kánonického práva, ktoré v prípadoch upravených dodatkovými normami vykonávajú vo vzájomnej pastoračnej spolupráci s farármi diecézy, na území ktorej sa osobná farnosť ordinariátu nachádza.

IX. Tak veriaci laici, ako aj inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života, anglikánskeho pôvodu, ktorí si želajú byť súčasťou osobného ordinariátu, musia túto vôľu vyjadriť písomne.

X. § 1 Ordinárovi v riadení pomáha správna rada, ktorá sa riadi štatútom schváleným ordinárom a potvrdeným Svätou stolicou.17
§ 2. Správna rada, ktorej predsedá ordinár, sa skladá aspoň zo šiestich kňazov a plní funkcie stanovené v Kódexe kánonického práva pre kňazskú radu a pre kolégium konzultorov, ako aj funkcie vymedzené v dodatkových normách.
§ 3. Ordinár musí zriadiť ekonomickú radu podľa normy Kódexu kánonického práva, ktorá plní ňou stanovené úlohy.18
§ 4. Na uľahčenie spolupráce s veriacimi musí byť v ordinariáte ustanovená pastoračná rada.19

XI. Ordinár sa má každých päť rokov dostaviť do Ríma na návštevu ad limina apostolorum a prostredníctvom Kongregácie pre náuku viery, spoločne s Kongregáciou pre biskupov a Kongregáciou pre evanjelizáciu národov, musí predložiť rímskemu veľkňazovi správu o stave ordinariátu.

XII. Pokiaľ ide o súdne kauzy, je kompetentný tribunál diecézy, v ktorej má jedna strana svoje trvalé bydlisko. Ak by si ordinariát zriadil vlastný tribunál, odvolacím súdom bude ten, ktorý stanovil ordinár a schválila Svätá stolica.

XIII. Dekrét, ktorým sa zriaďuje ordinariát, určuje miesto sídla samotného ordinariátu, a ak sa to považuje za vhodné, aj ktorý je jeho hlavný kostol.

Źeláme si, aby tieto naše usmernenia a normy platili a aplikovali sa odteraz i v budúcnosti,  a to – v prípade potreby – bez ohľadu na ustanovenia apoštolských konštitúcií a nariadení vydaných našimi predchodcami, ako aj ďalších noriem i tých, ktoré sú hodné zvláštnej zmienky alebo  si vyžadujú derogáciu.

Dané v Ríme pri svätom Petrovi, 4. novembra 2009, v deň spomienky na sv. Karola Boromejského.

BENEDIKT XVI.

www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/apostolska-konstitucia-anglicanorum-coetibus

 

Dodatky Kongregácie pre nauku viery

Kongregácia pre náuku viery

Dodatkové normy k apoštolskej konštitúcii Anglicanorum coetibusZávislosť od Svätej stolice
Článok 1
Každý ordinariát je podriadený Kongregácii pre náuku viery a udržuje úzke vzťahy aj s ďalšími rímskymi dikastériami, v súlade s ich kompetenciami.

Vzťahy s biskupskými konferenciami a diecéznymi biskupmi
Článok 2
§ 1. Ordinár dodržiava nariadenia národnej biskupskej konferencie, pokiaľ sú zlučiteľné s normami obsiahnutými v apoštolskej konštitúcii Anglicanorum coetibus.
§ 2. Ordinár je členom príslušnej biskupskej konferencie.

Článok 3
Ordinár pri vykonávaní svojho úradu musí udržiavať úzke zväzky spoločenstva s biskupom diecézy, v ktorej sa ordinariát nachádza, aby koordinoval svoju pastoračnú činnosť s pastoračným plánom diecézy.

Ordinár
Článok 4
§ 1. Ordinárom môže byť biskup alebo kňaz menovaný rímskym veľkňazom ad nutum Sanctae Sedis na základe trojice mien (terna) predloženej správnou radou. Platia pre neho kánony 383 – 388, 392 – 394 a 396 – 398 Kódexu kánonického práva.
§ 2. Ordinár má právomoc inkardinovať do ordinariátu anglikánskych kňazov, ktorí vstúpili do plného spoločenstva s Katolíckou cirkvou a kandidátov kňazstva patriacich do ordinariátu, ktorých navrhuje do posvätného stavu.
§ 3. Ak ordinár po vypočutí biskupskej konferencie, po získaní súhlasu správnej rady a po schválení Svätou stolicou uzná za potrebné, môže zriadiť územné dekanáty pod vedením delegáta ordinariátu a zahrňujúce veriacich z viacerých osobných farností.

Veriaci ordinariátu
Článok 5
§ 1. Veriaci laici pochádzajúci z anglikánstva, ktorí si želajú patriť do ordinariátu, majú byť po tom, ako zložili Vyznanie viery a s ohľadom na kánon 845 prijali iniciačné sviatosti, zapísaní do príslušného registra ordinariátu. Tí, ktorí boli v minulosti pokrstení ako katolíci mimo ordinariátu, nemôžu byť riadne prijatí za členov, iba ak by boli spätí s rodinou patriacou do ordinariátu.
§ 2. Veriaci laici a členovia inštitútov zasväteného života a spoločností apoštolského života, spolupracujúci na diecéznych alebo farských pastoračných či charitatívnych aktivitách, sú podriadení diecéznemu biskupovi alebo miestnemu farárovi, a preto sa v tomto prípade právomoc posledne menovaných vykonáva spoločne s právomocou ordinára a farára ordinariátu.

Klérus
Článok 6
§ 1. Na pripustenie kandidátov do posvätného stavu musí ordinár získať súhlas správnej rady. S ohľadom na tradíciu a skúsenosť Anglikánskej cirkvi a po dôkladnom skúmaní na základe objektívnych kritérií a potrieb ordinariátu môže ordinár predložiť Svätému Otcovi požiadavku o pripustenie ženatých mužov ku kňazskému sväteniu v ordinariáte. Takéto objektívne kritériá stanovuje ordinár po konzultácii s miestnou biskupskou konferenciou a musia byť schválené Svätou stolicou.
§ 2. Tí, ktorí boli vysvätení v Katolíckej cirkvi a následne sa pridali k anglikánskemu spoločenstvu, nemôžu byť pripustení vykonávať posvätnú službu v ordinariáte. Anglikánski klerici, ktorí sa nachádzajú v iregulárnej manželskej situácii, nemôžu byť v ordinariáte pripustení do posvätného stavu.
§ 3. Kňazi začlenení do ordinariátu dostávajú potrebné právomoci od ordinára.

Článok 7
§ 1. Ordinár musí zaistiť primerané odmeňovanie klerikov inkardinovaných do ordinariátu a zaistiť im sociálne zabezpečenie, aby bolo o nich postarané v prípade choroby, invalidity alebo staroby.
§ 2. Ordinár sa môže dohodnúť s biskupskou konferenciou o prípadných disponibilných zdrojoch alebo fondoch na zabezpečenie kléru ordinariátu.
§ 3. V prípade potreby môžu kňazi s povolením ordinára vykonávať svetskú profesiu, ktorá je zlučiteľná s vykonávaním kňazskej služby (porov. CIC, kán. 286).

Článok 8
§ 1. Aj kňazi, ktorí tvoria presbytérium ordinariátu môžu byť zvolení za členov kňazskej rady diecézy, na území ktorej vykonávajú pastoračnú starostlivosť o veriacich ordinariátu (porov. CIC, kán. 498, § 2).
§ 2. Kňazi a diakoni inkardinovaní do ordinariátu môžu byť podľa spôsobu stanoveného diecéznym biskupom, členmi pastoračnej rady diecézy, na území ktorej vykonávajú svoju službu (porov. CIC, kán. 512, § 1).
Článok 9
§ 1. Klerici inkardinovaní do ordinariátu musia byť ochotní poskytnúť pomoc diecéze, v ktorej majú domov alebo kvázi domov, pokiaľ sa to ukazuje niekde ako vhodné pre pastoračnú starostlivosť o veriacich. V tomto prípade sú vzhľadom na pastoračné poverenie alebo zverený úrad podriadení diecéznemu biskupovi.
§ 2. Pokiaľ sa to niekde považuje za vhodné, môžu klerici inkardinovaní do určitej diecézy alebo inštitútu zasväteného života či spoločnosti apoštolského života, na základe písomného súhlasu svojho diecézneho biskupa alebo predstaveného, spolupracovať pri pastoračnej starostlivosti ordinariátu. V takom prípade sú vzhľadom na pastoračné poverenie alebo zverený úrad podriadení ordinárovi.
§ 3. V  prípadoch uvedených v predchádzajúcich paragrafoch musí byť uzatvorená písomná dohoda medzi ordinárom a diecéznym biskupom alebo predstaveným inštitútu zasväteného života či moderátorom spoločenstva apoštolského života, v ktorej sú jasne stanovené podmienky takejto spolupráce i všetko, čo sa týka hmotného zabezpečenia.

Článok 10
§ 1. Formácia kléru ordinariátu musí dosiahnuť dva ciele: 1) musí to byť formácia spoločná s diecéznymi seminaristami podľa miestnych podmienok a 2) formácia v zvlášť hodnotných aspektoch anglikánskeho dedičstva, uskutočňovaná v plnom súlade s katolíckou tradíciou.
§ 2. Kandidáti na kňazstvo absolvujú svoju teologickú formáciu spolu s ostatnými seminaristami v seminári alebo na teologickej fakulte na základe dohody uzavretej medzi ordinárom a diecéznym biskupom alebo zainteresovanými biskupmi. Kvôli odovzdávaniu anglikánskej tradície môžu kandidáti dostať aj osobitnú kňazskú formáciu na základe špeciálneho programu v samotnom seminári alebo vo formačnom dome, zriadenom na tento cieľ so súhlasom správnej rady.
§ 3. Ordinariát musí mať svoje Ratio institutionis sacerdotalis (Poriadok kňazského formovania), schválené Svätou stolicou a každý formačný dom si musí vypracovať vlastný poriadok schválený ordinárom (porov. CIC, kán. 242, § 1 a kán. 243).
§ 4. Ordinár môže prijať za seminaristov iba tých veriacich, ktorí patria do niektorej osobnej farnosti ordinariátu alebo tých, ktorí pochádzajú z anglikánstva a vstúpili do plného spoločenstva s Katolíckou cirkvou.
§ 5. Ordinariát sa stará o trvalú formáciu svojich klerikov, pričom sa podieľa na programoch pripravených s týmto cieľom na lokálnej úrovni biskupskou konferenciou alebo diecéznym biskupom.

Biskupi, pôvodne vysvätení ako anglikánski
Článok 11
§ 1. Biskup, ktorý bol pôvodne vysvätený ako anglikánsky a je ženatý, môže byť vybratý, aby bol menovaný ordinárom. V takom prípade je v Katolíckej cirkvi vysvätený za kňaza a vykonáva pastoračnú a sviatostnú službu v ordinariáte s plnou jurisdikčnou autoritou.
§ 2. Biskup, ktorý bol pôvodne vysvätený ako anglikánsky a ktorý patrí do ordinariátu, môže byť pozývaný, aby pomáhal ordinárovi pri spravovaní ordinariátu.
§ 3. Biskup, ktorý bol pôvodne vysvätený ako anglikánsky a ktorý patrí do ordinariátu, môže byť pozývaný, aby sa zúčastňoval na zasadaniach konferencie biskupov daného územia, rovnakým spôsobom ako emeritný biskup.
§ 4. Biskup, ktorý bol pôvodne vysvätený ako anglikánsky a ktorý patrí do ordinariátu, pričom nebol vysvätený za biskupa v Katolíckej cirkvi, môže požiadať Svätú stolicu o povolenie používať biskupské insígnie.


Správna rada
Článok 12
§ 1. Správna rada má podľa štatútu schváleného ordinárom práva a právomoci, aké podľa Kódexu kánonického práva patria kňazskej rade alebo kolégiu konzultorov.
§ 2. Okrem týchto právomocí potrebuje ordinár súhlas správnej rady pre:
a) pripustenie kandidáta do posvätného stavu;
b) zriadenie alebo zrušenie osobnej farnosti;
c) zriadenie alebo zrušenie formačného domu;
d) schválenie formačného programu.
§ 3. Ordinár musí okrem toho vypočuť mienku správnej rady ohľadne smerovania pastorácie v ordinariáte a podnetov pre zásady formácie klerikov.
§ 4. Správna rada má rozhodujúci hlas:
a) pri zostavovaní trojice mien, ktoré sa posielajú Svätej stolici kvôli menovaniu ordinára;
b) pri vypracovaní návrhov na zmenu Dodatkových noriem ordinariátu, ktoré sa predkladajú Svätej stolici;
c) pri zostavovaní štatútov správnej rady, pastoračnej rady a poriadku formačných domov.

§ 5. Zloženie správnej rady určuje jej štatút. Polovicu členov volia kňazi ordinariátu.

Pastoračná rada
Článok 13
§ 1. Pastoračná rada ustanovená ordinárom vyjadruje svoju mienku ohľadne pastoračných aktivít ordinariátu.
§ 2. Pastoračná rada, ktorej predsedá ordinár, sa riadi štatútom schváleným ordinárom.

Osobné farnosti
Článok 14
§ 1. Farárovi môže pri pastoračnej starostlivosti o farnosť pomáhať farský vikár, menovaný ordinárom; vo farnosti má byť zriadená pastoračná rada a ekonomická rada.
§ 2. Ak nie je k dispozícii vikár, môže v prípade neprítomnosti, prekážky alebo smrti farára – ak je to nutné – dočasne prevziať riadenie osobnej farnosti farár územia, na ktorom sa nachádza kostol osobnej farnosti.
§ 3. Pastoračnú starostlivosť o veriacich, ktorí sa nachádzajú na území diecézy, v ktorej nebola zriadená osobná farnosť, môže ordinár po vypočutí mienky diecézneho biskupa zaistiť prostredníctvom takzvanej kvázi-farnosti (porov. CIC, kán 516, § 1).

Najvyšší veľkňaz Benedikt XVI. pri audiencii udelenej dolupodpísanému kardinálovi prefektovi schválil tieto Doplnkové normy k apoštolskej konštitúcii Anglicanorum coetibus, o ktorých sa rozhodlo na riadnom zasadaní tejto kongregácie a nariadil ich zverejnenie.
Dané v Ríme v sídle Kongregácie pre náuku viery 4. novembra 2009, v deň spomienky sv. Karola Boromejského.

Kardinál Wiliam Levada,
prefekt

+ Luis F. Ladaria SJ,
titulárny arcibiskup thibský,
sekretár

www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-vatikanskych-uradov/c/dodatkove-normy-k-apostolskej-konstitucii-anglicanorum-coetibus