Odsudenie téz Martina Luthera o križiackych výpravách proti moslimom

18.06.2016 13:03

www.lifenews.sk/content/nebr%c3%a1ni%c5…
DÁTUM ZDROJA:
19. Mar 2016
Martin Luther v roku 1518 v jeho Vysvetleniach 95 téz napísal, že ísť do vojny s moslimami je proti Bohu, lebo On cez nich trestá naše neprávosti:
Mnohí v Cirkvi, dokonca aj vysoko postavení, nesnívajú o ničom inom, než ísť do vojny proti Turkom. Chcú bojovať nie proti neprávostiam, ale proti trestu za neprávosti a tak idú proti Bohu, ktorý hovorí, že skrz ten trest nás On sám tresce za naše neprávosti, pretože my sami sa za ne nepotrestáme.[1]
Pápež Lev X. v bule Exsurge Domine, odsúdil bludy Martina Luthera. V tejto bule vymenoval 41 chýb, ktoré Martin Luther hlásal alebo písal. Pod číslom 34 bola táto:
34. Ísť do vojny s Turkami znamená odporovať Bohu, ktorý cez nich trestá naše neprávosti.
Všetky tieto tvrdenia pápež odsúdil týmito slovami:
Mocou nášho pastoračného úradu zvereného nám božou priazňou, nemôžeme za žiadnych okolností viac tolerovať alebo prehliadať zhubný jed vyššie uvedených chýb bez hanby kresťanskému náboženstvu a bez ublížení na pravovernej viere.
Nikto so zdravým rozumom nemôže byť ľahostajný k tomu ako ničivé, zhubné a zvodné pre zbožné a prosté mysle sú tieto chyby, ako odporujú všetkej láske a úcte k svätej Rímskej Cirkvi, ktorá je matkou všetkých veriacich a učiteľkou viery; ako zničujúce sú pre moc cirkevnej disciplíny, hlavne pre poslušnosť. Táto cnosť je zdrojom a pôvodom všetkých cností a bez nej je ktokoľvek ľahko obvivený ako neverný.
Tieto chyby alebo tézy nie sú katolícke, ale sú proti učeniu a tradícii Katolíckej Cirkvi a proti pravej interpretácii Svätého Písma, prijatého od Cirkvi.
Autoritou všemohúceho Boha, blahoslavených apoštolov Petra a Pavla, a našej vlastnej autority, odsudzujeme, zavrhujeme a úplne odmietame každú z týchto téz alebo chýb ako heretickú, škandalóznu, chybnú, urážlivú pre zbožné uši alebo zvodnú pre prosté mysle a proti katolíckej pravde. Nariaďujeme a vyhlasujeme, že všetci veriaci oboch pohlaví ich musia považovať za odsúdené, zavrhnuté a odmietnuté.
Naviac, kvôli týmto omylom a mnohým iným, ktoré sú v knihách a písomnostiach Martina Luthera, rovnako odsudzujeme, zavrhujeme a úplne odmietame knihy a všetky písomnosti a kázne spomínaného Martina, či už v latinčine alebo v inom jazyku, obsahujúce spomínané omyly alebo ktorýkoľvek z nich; a želáme si, aby boli považované za celkom odsúdené, zavrhnuté a odmietnuté. Zakazujeme každému jednému veriacemu, pod svätou poslušnosťou a pod trestom automatickej exkomunikácie, aby ich čítal, presadzoval, hlásal, chválil, tlačil, zverejňoval alebo obraňoval.[2]


[1]Luther, M.,Explanation of the Ninety-five Theses, 1518
[2]Pápež Lev X., Bula Exsurge Domine, 15 Jún 1520