Kontroverzný list Mons. Chovanca. Zasvätia biskupi Slovenský národ Sedembolestnej Panne Márii?

25.03.2014 23:44

Všetkých prosím o zasvätenie


Sedembolestna Panna Maria„Pohliadnite na nevysloviteľný okamih zvestovania archanjelom Gabrielom, ktoré poslal Boh, aby dostal moje ,Áno´, aby uskutočnil v mojom panenskom lone Boží vykupiteľský plán a veľké tajomstvo vtelenia Slova a porozumiete, prečo Vás prosím o zasvätenie môjmu Nepoškvrnenému srdcu.
Áno, sama som vo Fatime vyslovila svoje prianie, keď som sa tam zjavila v roku 1917. Viackrát som požiadala svoju dcéru Luciu, ktorá ešte žije ako rehoľná sestra, aby splnila toto poslanie, ktoré som jej zverila. V týchto rokoch som prostredníctvom Mariánskeho kňazského hnutia dôrazne o to prosila. Dnes prosím znovu všetkých o zasvätenie môjmu Nepoškvrnenému srdcu.
Prosím o to predovšetkým pápeža Jána Pavla II. môjho prvého milovaného syna, ktorý ho z popudu tohto sviatku vykonal slávnostným spôsobom a vyzval písomne všetkých biskupov na svete, aby ho uskutočnili v jednote s ním.

Žiaľ, nie všetci biskupi prijali toto pozvanie. Osobitné okolnosti im ešte nedovolili osobitne mi zasvätiť Rusko, ako som už viackrát žiadala. Ako som vám už povedala, toto zasvätenie sa uskutoční tesne pred krvavými udalosťami.
Požehnávam odvážny čin ,môjho´ pápeža, ktorý chcel celý svet a všetky národy zasvätiť môjmu Nepoškvrnenému Srdcu; prijímam tento akt s láskou a vďačnosťou a sľubujem zasiahnuť, aby sa skrátili hodiny očisty a aby boli uľahčené skúšky.

Sedembolestna PM s dvojkrizomAle prosím aj všetkých biskupov, kňazov, rehoľné osoby a laikov o zasvätenie. Je tu hodina, keď sa musí celá Cirkev zhromaždiť v spoľahlivom útočišti môjho Nepoškvrneného Srdca! Prečo vás prosím o zasvätenie? Keď je nejaká vec zasvätená, je vyňatá každému inému užívaniu, aby sa používala len posvätný cieľ. To sa stáva s predmetom, keď je určený pre posvätný kult – pre Božiu úctu.
Ale môže sa to týkať aj osoby keď ju Boh povolal priniesť mu dokonalú úctu. Rozumejte teda, že ozajstný úkon vášho zasvätenia sa rovná krstu.
Touto sviatosťou ustanovenou Ježišom, dostávate milosť, ktorá vás povýši do poriadku vyššieho, ako je váš prirodzený – to znamená do nadprirodzeného poriadku. Dostávate podiel na Božej prirodzenosti, vstupujete do spoločenstva lásky s Bohom a vaše činy dostávajú novú hodnotu, prevyšujúcu vašu prirodzenosť, lebo majú skutočne božskú hodnotu. Po krste ste určení len na dokonalú slávu Najsvätejšej Trojice a k tomu ste zasvätení, aby ste žili v láske Otcovej, v nasledovaní Syna a v dokonalom spoločenstve s Duchom Svätým.

Okolnosť, ktorá charakterizuje úkon zasvätenia, je úplnosť keď ste zasvätení, potom celí a navždy. Keď vás prosím o zasvätenie môjmu Nepoškvrnenému Srdcu, potom to znamená, že sa mi musíte celkom zveriť, úplne a navždy, aby som vami mohla disponovať podľa Božej vôle. Musíte sa mi dokonale zveriť a všetko mi darovať, nemôžete mi dať len niečo a ostatné si ponechať pre seba; musíte byť celkom, ale celkom moji! Ďalej sa mi máte zveriť nie na jeden deň a druhý deň si ponechať pre seba, alebo mne sa zveriť len na chvíľočku, ktorú si vy určíte, ale musíte to urobiť natrvalo a bez časového obmedzenia. Práve túto dôležitú okolnosť dokonalého a trvalého vlastníctva vašej nebeskej Matky chcem zdôrazniť, keď vás prosím o zasvätenie.

Ako máte žiť v zasvätení?
Keď rozjímate o nevysloviteľnom tajomstve, ktoré vám Cirkev dnes pripomína, pochopíte, ako máte žiť v zasvätení, o ktoré vás prosím: Otcovo Slovo sa mi z lásky dokonale zverilo. Po mojom ,Áno´ zostúpilo do môjho panenského lona.
Zverilo sa mi aj so svojím božstvom. Večné Slovo, druhá osoba Najsvätejšej trojice sa po vtelení schovalo a urobilo malým v drobnom obydlí, ktoré Duch Svätý obdivuhodne pripravil v mojom panenskom lone.

Ako človek sa mi zveril takým hlbokým spôsobom, ako sa zveruje matke každé dieťa, lebo od nej očakáva všetko: krv, telo, dych, potravu a lásku, aby vyrástlo každodenne najprv v jej lone a potom – po narodení – po celé roky po boku svojej matky.
Preto som – práve tak, ako matka vtelenia – aj Matkou vykúpenia. Vykúpenie malo už pri zvestovaní svoj podivuhodný začiatok. Pozrite, ako som preto bola vnútorne spojená so svojím Synom Ježišom. Spoluúčinkovala som na jeho spasiteľskom diele: počas jeho detstva, mladosti, počas tridsiatich rokov jeho skrytého života v Nazarete, počas jeho verejného pôsobenia, bolestného utrpenia až pod kríž, kde som sa mu obetovala a prijala jeho posledné slová lásky a bolesti. Ktorými ma daroval celému ľudstvu ako naozajstnú Matku.

Milovaní synovia, ste povolaní nasledovať Ježiša vo všetkom, lebo ste jeho služobníkmi. Napodobňujte ho aj v tomto dokonalom zverení sa nebeskej Matke. Preto vás prosím, odovzdajte sa mi svojím zasvätením. Budem vám pozornou a usilovnou Matkou, lebo chcem, aby ste v Božom pláne vyrástli a aby ste v svojom živote uskutočnili veľký dar kňazstva, ku ktorému ste boli povolaní. Každý deň vás budem viesť k dokonalejšiemu nasledovaniu Ježiša, ktorý musí byť vaším jediným vzorom a vašou najväčšou láskou. Budete jeho opravdivými nástrojmi, vernými spolupracovníkmi jeho vykupiteľského diela.
Dnes je to nevyhnutné pre záchranu celého ľudstva, ktoré je také choré, že a vzdialené od Boha a jeho Cirkvi. Pán ho môže zachrániť mimoriadnym zásahom svojej milosrdnej lásky. A vy, Kristovi kňazi a moji milovaní synovia, ste povolaní stať sa nástrojmi triumfu milosrdnej lásky Ježišovej.
Toto je dnes bezpodmienečné pre moju Cirkev, ktorá musí byť uzdravená od rán nevery a odpadlíctva, aby sa vrátila k obnovenej svätosti a svojmu lesku. Vaša nebeská Matka ju uzdraví prostredníctvom vás, moji kňazi. Čoskoro to urobím, ak mi dovolíte účinkovať vo vás, keď sa s jednoduchosťou a poddajnosťou zveríte môjmu milosrdnému materinskému pôsobeniu.

Preto dnes opäť všetkých úpenlivo prosím, aby ste sa zasvätili môjmu Nepoškvrnenému srdcu“.
25. marca 1984 Sviatok Zvestovania Pána

 

Kontroverzný list Mons. Chovanca k “zasväteniu sa Panny Márie”

Zasvätenie sa – oddanie sa, zverenie sa, postavenie sa pod ochranu

Neposkvrnene srdce Panny MarieTeológia pozná dva základné druhy zasvätenia: – zasvätenie sa Pánu Bohu (zasvätenie v plnom zmysle slova); – zasvätenie sa svätcovi (napr. Panne Márii), čo je len analógia zasvätenia sa Bohu. Zasvätením sa svätej osobe sa uznávalo svätcovo významné miesto v dejinách spásy.
www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-komisii-a-rad-konferencie-biskupov-slovenska/c/o-spravnom-vyjadrovani-sa-vo-vztahu-k-panne-marii

Prečo je vyjadrenie Mons.Chovanca natoľko kontroverzné, že vyvoláva u veriacich rozpory v zasväcovaní sa?

Mons.Chovanec v oficiálnom liste píše:
“Pokrok v teológii i presnejšie používanie odborných termínov však dnes vedie Cirkev k tomu, aby výraz „zasvätenie“ vyhradila len pre obetovanie sa Bohu (por. Orientamenti e proposte per la celebrazione dell’anno mariano 26).

V tomto texte píše, že výraz “zasvätenie” Cirkev vyhradila “LEN” pre obetovanie sa Bohu a ďalej dodáva, že “Svätý Otec František dňa 13.10.2013 na Námestí sv. Petra vo Vatikáne predniesol pred sochou Fatimskej Panny Márie modlitbu zverenia sa pod ochranu Nebeskej Matky – slovami: Prijmi s materskou dobrotivosťou
 tento zverujúci úkon, ktorý dnes konáme s dôverou
 pred týmto tvojím obrazom, ktorý je nám taký drahý.

Celý list Mons.Chovanca chtiac-nechtiac, priamo, či nepriamo vyzýva veriacich, aby nepoužívali výraz: “zasvätenie”, keď sa máme zveriť Panny Márie.
Odvoláva sa pritom na vytrhnuté časti z kontextu vyjadrovania sa pápežov, pričom pápeži nikdy nesúhlasili s takouto zmenou. Práve naopak, aj keď v modlitbách zverovali ľudstvo pod ochranu Panny Márie, predsa zasväcovali aj seba Panne Márii – bez obáv, že by tým protirečili zasväteniu sa Bohu.

Žiaden oficiálny dokument zo Svätej Stolice nebol vydaný na takúto zmenu, akú predostrel Mons.Chovanec a ktorá neprináša pokrok, ale odklon k protestantskej terminológii, ktorá spochybńuje Máriino dielo a úlohu v Cirkvi. Panna Mária sama vo Fatime požadovala, aby sme sa zasväcovali jej Nepoškvrnenému Srdcu a túto výzvu opakuje v poslednom storočí často na rôznych miestach sveta.
Dokonca posledný akt zasvätenia sa Panne Márii bol uskutočnený 13.mája 2013, ktoré predniesol predseda konferencie biskupov Portugalska a to na žiadosť pápeža Františka, kde osobitne zasväcuje aj rímskeho pápeža Panne Márii.

 

Zasvatenie pontifikatu Frantiska PMPanna Najsvätejšia,
1 – Sme pri tvojich nohách, biskupi Portugalska spolu s týmto zástupom pútnikov, na 96. výročie Tvojho zjavenia pastierikom v tejto Cova da Iria, kvôli uskutočneniu túžby pápeža Františka, jasne prejavenej, zasvätiť Ti, Fatimská Panna, jeho službu Rímskeho biskupa a univerzálneho pastiera. Preto zasväcujeme Tebe, ó Pani, ktorá si Matkou Cirkvi, službu nového pápeža:
hriechyokultizmus.wordpress.com/2013/06/08/akt-zasvatenia-pp-frantiska-panne-marie-fatimskej/

Z toho vyplýva, že “zasväcovanie sa Panne Márii a jej Nepoškvrnenému Srdcu” je výzvou Panny Márie stále aktuálnou a výraz “zasvätenie sa Panny Márie” bude dovtedy používaný, pokiaľ Svätá Stolica nerozhodne ináč. Osobitné názory Mons.Chovanca na výraz: “zasvätenia a zverenia sa” sú súkromnou záležitosťou jeho telologického vzdelania ako aj členov teologickej komisii, ale nie oficiálnym učením Cirkvi, či už všeobecnej alebo partikulárnej, nakoľko k tomuto dokumentu sa nevyjadrili všetci biskupi Slovenska a ani ho neschválili.

Panna Mária, Sedembolestná Matka Cirkvi,
Tebe zverujeme a zasväcujeme svoje srdcia,
aby si nás priviedla k jednote,
ktorú máme mať v Ježišovi Kristovi.

https://kauzy-exkomunikcie-svatorecenia.webnode.sk/news/kontroverzny-list-mons-chovanca-k-zasvateniu-sa-panny-marie/