Kňazské bratstvo svätého Petra

15.12.2014 17:13
 
Ilustračná snímka: Arpád Horváth
Keď v roku 1970 francúzsky arcibiskup Marcel Lefèbvre po rokoch otvorenej revolty voči Svätému stolcu založil Fraternitas Sacerdotalis Sancti Pii X. (Kňazské bratstvo svätého Pia X.), známe pod skratkou FSSPX, predpokladal hladký a úspešný rast bratstva. Už po pomerne krátkom čase však nastali v FSSPX vážne rozpory a Kňazské bratstvo svätého Pia X. sa začalo štiepiť. Odchádzali z neho jednotliví duchovní aj celé skupiny, ktoré potom buď zakladali nové spoločenstvá alebo sa pridružili k existujúcim spoločenstvám Katolíckej cirkvi. Proces štiepenia FSSPX nadobudol v posledných rokoch dramatické rozmery, takže sa dokonca hovorilo o úplnom zániku diela arcibiskupa Lefèbvra.

Syndróm reťazovej reakcie štiepenia je typický pre všetky kresťanské spoločenstvá, ktoré vznikli oddelením od Katolíckej cirkvi. Napríklad protestanti vytvorili dodnes desiatky tisíc denominácií a proces štiepenia sa u nich nikdy nezastaví. Celkom zákonite postihol syndróm reťazovej reakcie štiepenia aj Kňazské bratstvo svätého Pia X. Sám arcibiskup Lefèbvre to neraz konštatoval s nemalou dávkou trpkosti a sklamania. Napríklad 8. decembra 1988 v seminári Saint Curé d'Ars vo Flavigny-sur-Ozerain okrem iného povedal:
„Možno takmer povedať, že dejiny Bratstva a dejiny tradície sú dejinami delenia, bolestných roztržiek a štiepenia... Niektorí nás opustili, pretože sme mali ťažkosti s Rímom, iní preto, že sa domnievali, že sme sa nikdy od pápeža dostatočne nedištancovali. To bol predovšetkým prípad v Spojených štátoch, kde sa od nás v roku 1983 oddelilo dvanásť z našich devätnástich kňazov, čím potvrdili svoj sedesvakantizmus.“ (Citované podľa: Promluva Jeho Excelence arcibiskupa Marcela Lefebvra v semináři Saint Curé d'Ars ve Flavigny-sur-Ozerain dne 8. prosince 1988, In: Mons. Marcel Lefebvre. [online]. [cit. 16. 11. 2014]. Dostupné na internete: www.fsspx.cz.)
 
Odštiepencov od FSSPX možno v princípe rozdeliť na dve základné kategórie. Prvou boli jednotlivci i spoločenstvá s odstredivou tendenciou. Tieto vo svojej vzbure voči Svätému stolcu zašli ešte ďalej ako arcibiskup Lefèbvre. Poväčšine zakotvili v sedesvakantizme, respektíve v iných schizmatických platformách. Pojem sedesvakantizmus vznikol spojením latinských slov sede (stolec) a vacante (prázdny). Sedesvakantisti sú heretici, ktorí tvrdia, že pápežský stolec je od roku 1958 prázdny. Neuznávajú sv. Jána XXIII. a jeho nástupcov za pravých pápežov, takže podľa nich je v skutočnosti pápežský stolec prázdny napriek tomu, že na ňom sedia právoplatne zvolení pápeži. Známym odchovancom FSSPX, ktorý sa dištancoval od Kňazského bratstva svätého Pia X., je biskup Donald J. Sanborn. Druhou základnou kategóriou odštiepencov od FSSPX boli duchovní a seminaristi, ktorí naopak vykazovali dostredivú tendenciu. Inklinovali teda k materskej Cirkvi a hľadali možnosť znovuzjednotenia s Rímom.

Vari najznámejším a najúspešnejším spoločenstvom z tých, ktoré po odštiepení od FSSPX znovu splynuli s Katolíckou cirkvou, je Fraternitas Sacerdotalis Sancti Petri (Kňazské bratstvo svätého Petra), skratka FSSP. Táto spoločnosť vznikla 18. júla 1988, keď sa časť duchovných a seminaristov FSSPX, vedených kňazom Josefom Bisigom, dištancovala od arcibiskupa Lefèbvra, ktorý sa exkomunikoval z Katolíckej cirkvi. Čitateľa možno prekvapí uvedená formulácia, ale pravda je taká, že arcibiskup Lefèbvre sa sám exkomunikoval z Katolíckej cirkvi. Pápež Ján Pavol II. len dodatočne oficiálne oznámil, že je exkomunikovaný. V prípade arcibiskupa Lefèbvra došlo k autoexkomunikácii latae sententiae. Rozsudok o treste exkomunikácie je v tomto prípade vopred vynesený samým právom (latae sententiae), vzťahuje sa na previnilca už samotným spáchaním deliktu a nadobúda platnosť okamžite po vykonaní daného skutku, bez ohľadu na to, či sa stane známym, alebo zostane zatajený.

Autoexkomunikácia latae sententiae platí aj v tom prípade, že nie úradne vyhlásená cirkevnou autoritou. Teda aj keby pápež Ján Pavol II. neoznámil, že je arcibiskup Lefèbvre exkomunikovaný, aj v tom prípade by sa zakladateľ FSSPX ocitol v autoexkomunikácii latae sententiae. Medzi dôvodmi na uplatnenie exkomunikácie latae sententiae je totiž aj vysvätenie biskupov bez pápežského mandátu (Can. 1367).

Lefèbvre naplnil skutkovú podstatu deliktu pre uvalenie exkomunikácie latae sententiae tým, že dňa 30. júna 1988 vysvätil štyroch biskupov bez pápežského mandátu. Po oficiálnom oznámení exkomunikácie arcibiskupa Lefèbvra si časť duchovných FSSPX uvedomila niekoľko zásadných skutočností. Predovšetkým fakt, že Katolícka cirkev sa nikdy nezriekne Druhého vatikánskeho koncilu a nebude ani korigovať jeho dokumenty. Pridŕžanie sa naivných a nebezpečných ilúzií arcibiskupa Lefèbvra znamenalo hrozbu definitívneho odlúčenia od Katolíckej cirkvi. Preto sa dvanásť kňazov a niekoľko seminaristov, vedených kňazom Josefom Bisigom, odlúčilo od FSSPX a 18. júla 1988 vytvorilo v švajčiarskom opátstve Hauterive spoločnosť Fraternitas Sacerdotalis Sancti Petri (Kňazské bratstvo svätého Petra).

Zakladatelia si zámerne zvolili pomenovanie a patronát svätého apoštola Petra, prvého pápeža, aby tak jasne a neodvolateľne deklarovali vernosť pápežovi, ktorý je na zemi vicarius Christi (zástupca Krista). Kňazské bratstvo svätého Petra sa stalo v zmysle predpisov kanonického práva klerikálnou spoločnosťou apoštolského života pápežského práva. Nie je inštitútom zasväteného života, takže jeho členovia neskladajú náboženské sľuby. Pápežské právo znamená, že spoločnosť bola založená pápežom a má povinnosť zodpovedať sa prostredníctvom pápežskej komisie Ecclesia Dei priamo pápežovi, aj keď miestny biskup má právo dozerať na jej činnosť vo svojej diecéze. Organizačný a administratívny status bratstva je teda rovnaký ako u rádov s pápežským právom (napríklad jezuitov či dominikánov).

FSSP má dva fundamentálne ciele. Prvým je formovanie a posväcovanie kňazov zachovávaním liturgických a spirituálnych tradícií latinskej Cirkvi, predovšetkým slávením liturgie Pia V. (nazývanej aj tridentská omša) podľa misála pápeža Jána XXIII. z roku 1962. Druhým cieľom je dušpastierske pôsobenie týchto kňazov v službe Cirkvi k spáse duší. Kňazi FSSP vysluhujú sviatosti podľa liturgických kníh z roku 1962.

Vďaka kardinálovi Ratzingerovi Kňazské bratstvo svätého Petra krátko po jeho vzniku prichýlil vo svojej diecéze Msgr. Josef Stimpfle, biskup z Augsburgu. Materský dom FSSP bol zriadený vo Wigratzbade, bavorskom mariánskom pútnickom mieste. Tu bol po čase postavený európsky kňazský seminár FSSP. Neskôr pribudol druhý seminár spoločnosti v americkom Dentone. Prvým generálnym predstaveným FSSP sa stal Josef Bisig.

Podľa vlastnej štatistiky FSSP z 19. októbra 2014 bolo v bratstve 413 členov, z toho 252 inkardinovaných. Z tohto počtu bolo 253 kňazov (61 %), 144 seminaristov (35 %) a 16 diakonov (4 %). Priemerný vek členov bol 37 rokov. Z národnostného hľadiska najviac členov tvorili Američania (138), Francúzi (112) a Nemci (51). Na príslušníkov iných národov pripadala zhruba jedna štvrtina celkového počtu členov FSSP. Sedem členov spoločnosti medzičasom zomrelo. Kňazov FSSP pravidelne pribúda. V posledných 12 rokoch bolo vysvätených priemerne 12 kňazov spoločnosti ročne. Na rok 2013 pripadlo 11 kňazských vysviacok a na rok 2014 dvanásť.

27. februára 2007 bola založená Konfraternita svätého Petra, združujúca veriacich, ktorí sa cítili byť spojení s FSSP. Podľa štatistiky má v súčasnosti celkove 4 653 členov. Najpočetnejší segment pripadá na anglický jazykový priestor (3114), výrazne menší je počet členov konfraternity vo francúzskom (772) a nemeckom (767) jazykovom priestore. Kňazské bratstvo svätého Petra pôsobí v 30 personálnych farnostiach a 98 filiálkach. Od marca 2008 má FSSP personálnu farnosť v Ríme.

Na rozdiel od Lefèbvrovho FSSPX, ktoré sa od počiatku až dodnes otriasa neustálymi vnútornými rozbrojmi, FSSP pôsobí konsolidovaným dojmom. Rozvíja sa harmonicky na prospech celej Katolíckej cirkvi.
::
Použitá literatúra
FSSP – Priesterbruderschaft Sankt Petrus. [online]. [cit. 12. 11. 2014]. Dostupné na internete: www.fssp.org/de
FSSP - Priestly Fraternity of Saint Peter. [online]. [cit. 21. 11. 2014]. Dostupné na internete: www.fssp.org/en
Mons. Marcel Lefebvre. [online]. [cit. 16. 11. 2014]. Dostupné na internete: www.fsspx.cz