Definitívny príchod Ježiša Krista (na konci sveta)

18.05.2016 12:24

 

Evanjelium podľas Matúša (Mt 24,29-35)

Druhý príchod Krista

29  Hneď po súžení tých dní slnko sa zatmie, mesiac nevydá svoje svetlo, hviezdy budú padať z neba a nebeské mocnosti sa zachvejú.   30  Vtedy sa na nebi zjaví znamenie Syna človeka. Všetky kmene zeme budú nariekať a uvidia Syna človeka prichádzať na nebeských oblakoch s mocou a veľkou slávou.   31  On pošle svojich anjelov za mohutného zvuku poľnice a zhromaždia jeho vyvolených zo štyroch strán sveta, od jedného kraja neba až po druhý.  

Poučenie od figovníka

32  Od figovníka sa naučte podobenstvo. Keď jeho ratolesť mladne a vyháňa lístie, viete, že je blízko leto.   33  Tak aj vy, až uvidíte toto všetko, vedzte, že je blízko, predo dvermi.   34  Veru, hovorím vám: Nepominie sa toto pokolenie, kým sa to všetko nestane.   35  Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nepominú.