Dechtice: Zjavenie Kráľovnej pomoci, Krížová cesta v k téme gender-ideológie

19.04.2014 12:00
Dechtice: Zjavenie Kráľovnej pomoci, Krížová cesta v k téme gender-ideológie

V prvú nedeľu 6. Apríla 2014 sa konala v Dechticiach púť  pred Veľkou  Nocou. Za prítomnosti niekoľko sto pútnikov sa modlitby vizionárov upriamovali na Kristovo utrpenie a kríž. Cestou na Boričky sa pútnici modlili ku Kristovej Krvi a nasledovala Krížová cesta, ktorú viedli vizionári. Krížová cesta obsahovala meditácie o najnovšom nátlaku Európskej Únie proti Božiemu stvoreniu, teda zavádzanie tz.  Gender-ideológie a rozvratu rodiny, čo je v príkrom rozpore s Božími plánmi a vôľou.

Na vrchu Boričky odzneli modlitby za kňazov a rehoľné povolania, potom nasledovala modlitba Ruženec k Božiemu milosrdenstvu a Slávnostný svätý ruženec. Z posolstiev, ktoré čítala vizionárka Adriana Kúdelová (na obr.)  citujeme::

Dechtice 6.4 (25)

Moje deti,Želám si, aby ste sa v Ježišovi stali poslami života. Radujte sa, že Ježiš nezostal v hrobe a že žije. Nech vám nič nezoberie túto radosť, pretože Spasiteľ porazil všetko zlo. Buďte živým svedectvom v Ježišovom víťazstve, ktoré je aj vašim víťazstvom.

Moje deti,Vstaňte z hrobu smrti a tak ako Ježiš vstal z hrobu vstaňte spolu s Ježišom. Prosím Vás deti, zanechajte hriech a rozhodnite sa pre čistotu vašich sŕdc. Pamätajte na Nebo, ktoré vám Pán Ježiš zaslúžil svojou smrťou a zmŕtvych vstaním.

Moje detiVaše srdcia začínajú podliehať strachu, keď vidíte a počujete, čo sa okolo vás deje, preto k vám dnes prichádzam s naliehavou prosbou, aby ste sa navzájom jeden za druhého modlili za pokoj v srdciach.

Moje deti ,Ježiš po tom túži, aby ste sa vrátili do milujúcej náruče Nebeského Otca. Do náruče, ktorá Vám dá lásku. Deti moje Materinské srdce je smutné, pretože vôkol seba sejete hriech, pýtam sa vás, čo budete žať

Moje deti,vidím vaše rany a bolesti, ktoré prežívate, preto dovoľte Ježišovi, aby láskou svojich rán, uzdravil vaše rany a rany, ktoré nesiete po svojich predkoch. Neprestajne ďakujem svojmu Synovi, že vďaka jeho láske ste sa stali mojimi deťmi. Ponáram Vás do lásky Ježišovho a môjho srdca.

Dechtice 6.4 (23)

Na konci tretieho desiatku Slávnostného ruženca o 14. 05 hod. prišla Panna Mária. Po skončení zjavenia, ktoré trvalo 12 minút sa vizionári domodlili spolu s pútnikmi slávnostný ruženec a potom povedali :

Martin: „Keď Panna Mária prišla všetkých nás pozdravila. V modlitbe s Ňou som vnímal a cítil, že naše srdcia sú otvorené pre lásku Panny Márie Panna Mária nás povzbudzuje i mňa samého, každého jedného z vás, že sa oplatí stále zotrvať v láske, za lásku sa modliť jeden za druhého. Nakoniec nás Panna Mária všetkých požehnala.“

Krížová cesta – z hľadisla boja proti gender – ideológii

Dechtice 6.4 (30)

Adriana:  „Vyprosujme si Srdce Panne Márii, ktoré nás naučí všetkého a všetko, ktoré nás naučí milovať Ježiša skutočne vo všetkých svojich blížnych, ktoré nás naučí, aby sme sa tak ponáhľali, ako sa ona ponáhľala k Alžbete pomáhať jej, ktorá nás skutočne naučí pokore, takej jednoduchosti takej láske.“

Simona: „Panne Márii som zverovala všetkých nás tu prítomných. Je to radosť nášho života, aby sme vždy hľadali najprv to čo je Božie, aby sme vždy na prvom mieste mali Boha a stretnutie s Pannou Máriou a tak isto i každé stretnutie s Pánom Ježišom vo svätej omši, aby premieňala náš život,“

Jozef:  „Ďakoval som Bohu za každého jedného z Vás, za tú túžbu, ktorú vám vložil do srdca,  za to, že ste sem prišli. Odovzdával som Panne Márii vaše farnosti, vašich kňazov. Nakoniec som sa s Pannou Máriou modlil za obrátenie hriešnikov.Nakoniec všetkých požehnal kňaz Marek a poprial veľa požehnania a lásky, aby si priniesli domov všetci pútnici.“

Niesť kríž

st9.stlp

Pútnici, ktorí prichádzajú  na miesta zjavenia Panny Márie,  vždy  majú na to dobrý dôvod.  A Panna  Mária ich vždy poteší a povzbudí…                                                                                                 Manželia Ján a Žofia HAMRANOVI (na obr.) Svätý Peter, okr. Komárno

Žofia: „Veľmi sa spolu s manželomtešíme na tieto prvé nedele, aby sme mohli ísť sem na toto milostivé miesto do Dechtíc, veľa mi to dáva. Somdosťťažko chorá a mám aj ťažký životný údel. S Pannou Máriou sa to nesie  ľahšie.“

Ján: „Vieru v Ježiša Krista som dostal od svojich rodičov a snažím sa ju žiť,

snažili sme sa ju odovzdať aj našim dvom adoptovaným deťom. Do svojej dospelosti boli zbožné, ale teraz  ako ich pohltil modernizmus, sú našim ťažkým krížom.  Dostali na cestu drog, smilstva, závislosti na automatoch.“

Žofia: „Toto všetko sme spolu s manželom priniesli do Srdca Panny Márie a do Božského Srdca Pána Ježiša. Je to nad naše sily, zostala nám spoločná modlitba a nádej, že naše modlitby Boh vypočuje a  naše deti zachráni od záhuby.“

st9stl.. 

Marek Chňapko, Dubovany:  Na toto miesto ma privádza hľadanie pravdy a cesty do svojej budúcnosti. Manželstvo mi nevyšlo  a ja som akosi stratil zmysel života. Som hľadajúci človek, ktorý potrebuje svetlo do  budúcnosti. Spomienky sú bolestivé a strata detí tiež zanechala na srdci rany a tu na tomto mieste nachádzam povzbudenie mám tu nádej, že spolu s Pánom Ježišom dokážem niesť svoj kríž a modlitby ruženca mi v tom pomáhajú.“

strana9stlp

Marta Majerníková, okr. Nové Město  „Toto miesto Dechtice a zjavenia Panny Márie vnímam ako miesto plné milosti podobne ako v Medžugorí.  Preciťujem tu Božiu prítomnosť a Nebeskej Mamičky, ktorá k nám prichádza s láskou.

Čerpám tu nádej na ťažšie chvíle v živote. Ja dúfam,   že Slovenský národ prehodnotí postoj viery v Živého Boha a navráti sa k nej, uvedomí si aj to, že Panna Mária sa na Slovenskú zjavuje, preto, aby nás vrátila na cestu do Božieho kráľovstva.  Ja v to verím a dúfam bez pochybnosti.“

(Mária Víziková)